Regulamin parkingu i huśtawek

 

REGULAMIN PARKINGU

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu bezpłatnego, będącego własnością oraz pod zarządem Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie (ul. Jesienna 2, 99-300 Kutno), zwanego dalej “parkingiem”, którego zarządcą jest ks. proboszcz parafii;
 2. Użytkownikiem parkingu jest każda osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (tzn. w szczególności osoba kierująca pojazdem, przechodzień, a także właściciel pozostawionego na terenie parkingu pojazdu, niezależnie od tego czy to on dokonał parkowania pojazdu);
 3. Użytkowaniem parkingu są wszelkie czynności, które mają miejsce na terenie parkingu, tj. w szczególności postój pojazdów oraz gromadzenia się osób;
 4. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu;
 5. W momencie rozpoczęcia użytkowania parkingu przez użytkownika parkingu przyjmuje się, że użytkownik parkingu dokonał akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
                                                                                                                                             § 2
 1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniami wynikającymi z poniższych ustępów;
 2. Użytkowanie parkingu pomiędzy godziną 22.00 a 06.00 wymaga uprzedniej zgody proboszcza parafii;
 3. Proboszcz parafii ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.

 

§ 3

 1. Na terenie parkingu mogą parkować wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T na oś;
 2. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 20 km/h;
 3. Parkowanie samochodu może odbywać się wyłącznie w miejscach przeznaczonych do parkowania zgodnie z poziomym lub pionowym oznakowaniem;
 4. Jeżeli użytkownik parkingu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych bez posiadania kart osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, proboszcz parafii jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt użytkownika pojazdu;
 5. Dodatkowo proboszczowi parafii przysługuje uprawnienie wskazane w ust. 4 powyżej w przypadku zaistnienia innego uzasadnionego zdarzenia, tj. np. w sytuacji nieprzestrzegania postanowień § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu.

 

§ 4

 1. Wyłącza się odpowiedzialność proboszcz parafii z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i użytkowników parkingu;
 2. Proboszcz parafii nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie, a także pozostałych przedmiotów pozostawionych na terenie parkingu;
 3. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone proboszczowi parafii, pozostałym użytkownikom parkingu, a także osobom trzecim.

 

§ 5

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy wynikające z postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
 2. Regulamin parkingu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HUŚTAWEK

 

 1. Osoby, które chcą skorzystać z huśtawek zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.
 2. Huśtawki przeznaczone są dla dzieci w wieku powyżej 5 lat.
 3. Dzieci w wieku do 8 lat mogą korzystać z huśtawek tylko wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z huśtawek odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 5. Ze względów bezpieczeństwa z każdej huśtawki jednocześnie może korzystać tylko dwie osoby.
 6. Zabrania się:
  1. podchodzenia lub podbiegania do huśtawki w czasie, gdy korzysta z niej inna osoba;
  2. korzystania z huśtawki w pozycji innej niż siedząca;
  3. popychania osoby siedzącej na huśtawce;
  4. zeskakiwania w czasie huśtania się;
  5. korzystania z huśtawki z jakimikolwiek przedmiotami;
  6. również wszelkich innych czynności, które stwarzałyby zagrożenie dla osoby korzystającej z huśtawki, a także osób postronnych.
 7. Na terenie, na którym znajdują się huśtawki zabrania się ponadto:
  1. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków odurzających;
  2. palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym;
  3. wprowadzania psów;
  4. zaśmiecania obiektu i niszczenia zieleni.
 8. Za naprawianie zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania huśtawek lub dewastacji terenu, obciążeni będą rodzice lub opiekunowie dzieci, które dokonały zniszczeń.
 9. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o natychmiastowe powiadomienie.
 10. Proboszcz parafii jest zarządcą huśtawek, które są na terenie parafii.
 11. Regulamin korzystania z huśtawek wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 roku.