Statut Parafialnej Rady Ekonomicznej

Przepisy dotyczące Parafialnej Rady Ekonomicznej zawarte są w kanonach 537 i 1280 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w normach wydanych przez Biskupa Łowickiego.

I. Zadania i struktura Parafialnej Rady Ekonomicznej

1. W każdej parafii, stosownie do kan. 537, należy ustanowić Radę Ekonomiczną.

2. Parafialna Rada Ekonomiczna, zwana dalej Radą, jest organem doradczym powołanym w celu świadczenia proboszczowi pomocy w administrowaniu dobrami parafialnymi.

3. Do kompetencji Rady należą sprawy wyłącznie majątkowe, m. in.:

a. wydawanie opinii odnośnie do:

i. przedkładanych przez proboszcza projektów inwestycji budowlanych czy prac konserwatorskich, ich celowości, możliwości realizacji, czasu podjęcia prac i ich zakresu,

ii. określania warunków dzierżawy, najmu, sprzedaży ruchomości i nieruchomości parafialnych bądź ich kupna na własność parafii, z uwzględnieniem prawa diecezjalnego,

iii. rozdysponowania funduszu parafialnego, np.: taca, określona prawem diecezjalnym część wpływów z kolędy,

iv. ustalenia warunków pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych zatrudnionych przez proboszcza;

b. pomoc w realizacji podjętych inwestycji parafialnych, np. przy:

i. doborze wykonawców,

ii. zakupie i przewozie materiałów,

iii. zdobywaniu środków finansowych,

iv. sprawowaniu nadzoru nad przebiegiem prac itd.;

c. w przypadku zachodzącej potrzeby troska o środki i organizacja właściwego utrzymania dla księdza;

d. zabezpieczenie majątku parafialnego w razie wypadków losowych, np.: pożar, kradzież, zaistniałe podczas nieobecności proboszcza.

4. Do proboszcza należy:

a. zwoływanie Rady;

b. ustalenie porządku obrad;

c. przewodniczenie jej posiedzeniu;

d. nadzór nad wykonaniem zadań powierzonych Radzie;

e. podawanie ważniejszych informacji z posiedzeń Rady do wiadomości wspólnoty parafialnej.

5. Posiedzenia Rady – o czym powinni być powiadomieni wszyscy jej członkowie – powinny odbywać się przynajmniej 4 razy w ciągu roku.

6. Wybrany przez członków Rady sekretarz sporządza protokół z poszczególnych posiedzeń.

7. Księga protokołów powinna być przechowywana w archiwum parafialnym; podlega ona wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

8. Konsultowane na forum Rady problemy, zwłaszcza dotyczące inwestycji budowlanych czy prac konserwatorskich, proboszcz powinien przedstawić kompetentnej władzy diecezjalnej, której decyzja jest ostateczna i wiążąca.

9. Przynależność do Rady jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

10. Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania tajemnicy odnośnie do treści z posiedzeń Rady.

II. Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej

11. Rada składa się z trzech lub więcej osób (w zależności od wielkości parafii).

12. Członków Rady wybiera proboszcz po konsultacji z parafianami. Członkami Rady nie mogą być krewni i powinowaci proboszcza do czwartego stopnia.

13. W skład Rady należy powoływać wiernych świeckich, odznaczających się wysokim poziomem moralnym, kompetencją i roztropnością.

14. Gdy radny zachowuje się niegodnie, może być zwolniony z pełnienia tej funkcji decyzją dziekana.

15. Skład Rady może być uzupełniany o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

16. Powołanym członkom Rady nominacje wystawia proboszcz, a podpisuje je także dziekan.

17. O składzie Rady proboszcz informuje władzę diecezjalną.

18. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do złożenia przyrzeczenia na ręce proboszcza podczas Mszy św. niedzielnej, że będą sumiennie wypełnialiobowiązki wynikające z powierzonej im funkcji.

19. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członkowie Rady z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należy jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach członek Rady nie powinien brać udziału w następnej kadencji. Dopiero po trzyletniej przerwie ta sama osoba może być ponownie wybrana do Rady.

20. Członka Rady może odwołać proboszcz w wypadkach nadzwyczajnych i uzasadnionych. O takiej decyzji zawiadamia dziekana, uzasadniając swoją decyzję.

21. Na rozwiązanie całej Rady w czasie trwania jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę władzy diecezjalnej.

22. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który powinien powołać nową Radę w ciągu sześciu miesięcy.

23. W czasie wakansu urzędu proboszcza Rada ulega rozwiązaniu.