Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Przepisy dotyczące Parafialnej Rady Duszpasterskiej zawarte są w kan. 536 §1-2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w normach wydanych przez Biskupa Łowickiego.

I. Zadania i struktura Parafialnej Rady Duszpasterskiej

1. W każdej parafii, stosownie do dyspozycji kan. 536 §1 KPK, należy ustanowić Radę Duszpasterską.

2. Parafialna Rada Duszpasterska, zwana dalej Radą, jest wyłącznie ciałem doradczym, składającym się z duchownych i wiernych świeckich, powołanym w celu wspomagania proboszcza w działalności duszpasterskiej.

3. Do zadań Rady należą sprawy wyłącznie duszpasterskie, m.in.:

a. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia parafialnego, np.:

i. ocena działalności zespołów parafialnych,

ii. wskazywanie na potrzebę powstania nowych zespołów parafialnych i na sposób ich organizowania,

b. wysuwanie propozycji odnośnie do doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii, np.:

i. określenia rozkładu dni i godzin odprawiania Mszy św. i nabożeństw, przyjmowania interesantów w kancelarii parafialnej, funkcjonowania biblioteki parafialnej,

ii. ustalania terminu I Komunii św. dzieci i udzielania sakramentu bierzmowania,

iii. powierzenia osobom świeckim zbierania tacy,

c. pomoc w organizowaniu okolicznościowych prac duszpasterskich, np.:

i. wystrój świątyni z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych świąt,

ii. zbudowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała,

iii. organizowanie procesji eucharystycznych,

iv. konsultacja propozycji przebiegu wizytacji kanonicznej,

v. zorganizowanie tzw. „Dnia chorych”,

vi. przygotowanie pielgrzymek parafialnych,

vii. pomoc w kolportażu prasy katolickiej.

4. Członkowie Rady mogą być podzieleni na sekcje, mianowicie:

a. katechetyczną,

b. charytatywną,

c. liturgiczną i inne.

5. Do proboszcza, który jest przewodniczącym Rady, należy:

a. zwoływanie Rady,

b. ustalenie porządku obrad,

c. przewodniczenie jej posiedzeniu,

d. nadzór nad wykonaniem zadań powierzonych Radzie,

e. podawanie ważniejszych informacji z posiedzeń Rady do wiadomości wspólnocie parafialnej,

f. reprezentowanie Rady.

6. Posiedzenie Rady – o czym powinni być powiadomieni wszyscy jej członkowie – powinno odbywać się przynajmniej 4 razy w ciągu roku.

7. Radę zwołuje wyłącznie proboszcz.

8. Wybrany przez członków Rady sekretarz sporządza protokół z poszczególnych posiedzeń.

9. Księga protokołów powinna być przechowywana w archiwum parafialnym i podlega wizytacji dziekańskiej i biskupiej.

10. Przynależność do Rady jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.

II. Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

11. Z racji pełnionego urzędu do Rady wchodzą: rektorzy kościołów, wikariusze parafialni, katecheci oraz przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

12. Członków Rady, którzy nie wchodzą w jej skład z urzędu, powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wiernych świeckich można powoływać do Rady w drodze wyboru przez parafian; dokonany wybór wymaga zatwierdzenia przez proboszcza.

13. Skład Rady winien odzwierciedlać strukturę religijno – społeczną w parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu i wieku.

14. W skład Rady należy powoływać wiernych świeckich odznaczających się wysokim poziomem moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii.

15. Gdy radny zachowuje się niegodnie, zostaje decyzją dziekana zwolniony z pełnienia tej funkcji.

16. Liczba wszystkich członków Rady winna być dostosowana do wielkości parafii:

a. maksimum 10 członków w parafiach do 2 tys. wiernych,

b. maksimum 15 członków w parafiach do 5 tys. wiernych,

c. maksimum 20 członków w parafiach do 10 tys. wiernych,

d. maksimum 30 członków w parafiach powyżej 10 tys. wiernych.

17. Skład Rady może być uzupełniany o nowych członków w czasie trwania jej kadencji.

18. Powołanym członkom Rady nominacje wystawia proboszcz, a podpisuje je także dziekan.

19. O składzie powołanej Rady proboszcz informuje władzę diecezjalną.

20. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do złożenia przyrzeczenia na ręce proboszcza podczas Mszy św. niedzielnej, że będą sumiennie wypełniali obowiązki wynikające z powierzonej im funkcji i zachowają tajemnicę z przebiegu posiedzenia Rady.

21. Kadencja Rady trwa trzy lata. Członkowie Rady z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. Należałoby jednak przestrzegać zasady, że po udziale w dwu kolejnych kadencjach członek Rady nie powinien brać udziału w następnej kadencji. Dopiero po trzyletniej przerwie ta sama osoba może być ponownie wybrana do Rady.

22. Członka Rady może odwołać proboszcz w wypadkach nadzwyczajnych i uzasadnionych. O takiej decyzji zawiadamia dziekana, uzasadniając swoją decyzję.

23. Na rozwiązanie całej Rady w czasie trwania jej kadencji proboszcz powinien uzyskać pisemną zgodę władzy diecezjalnej.

24. Działalność Rady ustaje po kanonicznym objęciu parafii przez nowego proboszcza, który może potwierdzić dotychczasowy skład Rady bądź powołać nową w ciągu sześciu miesięcy.